Услови и правила

Со самиот пристап на www.tsj-shop.com и при нарачка на производите, се согласувате дека ги прифаќате условите наведени во овие Политики за користење на системот за електронска трговија. ТСЈ НАКИТ ДОО Струмица ги задржува правата за промена на овие политики и услови во секое време, а промените ќе бидат истакнати на оваа страница.

ПОЛИТИКА И УСЛОВИ ВО ВРСКА СО ЦЕНИТЕ НА ПРОИЗВОДИТЕ

Цените на сите производи на веб страницата www.tsj-shop.com се изразени во денари со вклучен ДДВ. ТСЈ НАКИТ ДОО го задржува правото за промена на цените, во согласност со политиката на компанијата, без известување за корисниците. Корекција на цената нема да биде извршена ако нарачката е прифатена. Купувачот се обврзува да ја плати цената која е понудена во моментот на извршување на нарачката, независно од фактот што цената може да биде променета во меѓувреме.

ДОСТАВУВАЊЕ НА НАРАЧКИТЕ

Оваа политика се однесува на испорака на производи порачани по електронски пат, при што производите ќе бидат испорачани преку сопствениот систем на достава на ТСЈ НАКИТ ДОО Струмица или преку партнер за достава на адресата која е наведена во порачката под следните услови:

Доставата е бесплатна за сите нарачки за сите населени места и градови во Република Северна Македонија. 

Доставата на производите се врши до адресата на купувачот.

РОК НА ИСПОРАКА

При испраќање на нарачката, купувачите одбираат еден од достапните часовни термини за достава. ТСЈ НАКИТ Доо се обврзува да ги достави производите во рамки на одберениот достапен термин или не подоцна од еден час од крајот на одберениот достапен термин. Во нормални услови, доколку нарачаните производи не се доставена во предвидениот рок, купувачот не е должен да ја подигне нарачката, односно веќе платениот износ ќе му биде рефундиран во разумен рок, а производите ќе бидат повлечени (вратени) при самата достава или со закажување на термин за превземање (враќање) на производите. Правото за враќање/рефундирање не може да се оствари доколку производите се оштетени, односно не се во првобитната форма.

Правилото за ослободување од плаќање или рефундирање во случај на задоцнување со доставата не важи доколку условите за достава се ненормални. Под ненормални услови за достава се подразбира:

  • Екстремно лоши временски услови
  • Новогодишна вечер, Божик и Велигден
  • Состојба на елементарна непогода
  • Друга официјална криза на локално или државно ниво

За проценка на нормалноста на условите одлучува ТСЈ НАКИТ ДОО Струмица.

ВРАЌАЊЕ НА ПРОИЗВОДИТЕ

Во случај кога потрошувачот купил производи со недостаток, ТСЈ НАКИТ ДОО Струмица се обврзува да изврши нивна замена за производи со соодветен квалитет или на потрошувачот да му го врати платениот износ, доколку недостатоците се утврдени во рокот до кога производот може да се употребува.

За сите останати производи купувачот има право да врати купен производ во период од 15 дена од датумот на достава, под услов производот кој се враќа да е во иста форма и содржина во која е испорачан, неотпакуван, неупотребуван и неоштетен, со сите етикети и ознаки кои ги имал при доставата.

Средствата ќе ви бидат вратени на истата банкарска сметка која била искористена при плаќањето, или како ваучер (кредит) за следни купувања доколку купувачот го побара тоа.

Ако во моментот на поднесувањето на барањето од потрошувачот трговецот нема соодветен производ (производ што ќе одговара на неговите потреби), потрошувачот има право по свој избор да бара да го раскине договорот и да бара враќање на платениот паричен износ.

Правото за поврат на производите може да се оствари со испраќање е-маил на tsjdoo2022@gmail.com

ЗАШТИТА НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ НА КОРИСНИЦИТЕ НА КАРТИЧКИ

ТСЈ НАКИТ ДОО Струмица ќе ги користи личните податоци во согласност со Законот за заштита на личните податоци и со други соодветни регулативи во Република Северна Македонија. Нема да ги објави личните податоци пред ниедна трета страна, освен во случаи каде што тоа е дозволено или законски пропишано, со цел да ги искористи своите права или да ги заштити своите интереси или да постапи во согласност со судските наредби или други правни или регулативни потреби. Како лични податоци се сметаат: име, презиме, единствен матичен број, адреса, е-маил адреса и сл. Купувачот гарантира за точноста на внесените податоци. ТСЈ НАКИТ ДОО не сносува никаква одговорност доколку внесените податоци се неточни.

ЗАШТИТА НА ДОВЕРЛИВИТЕ ПОДАТОЦИ И ИНФОРМАЦИИ

ТСЈ НАКИТ ДОО ги превзема сите потребни мерки за заштита на личните податоци, со цел да спречи загуба, кражба и злоупотреба, како и неавторизиран пристап, промена или уништување. ТСЈ НАКИТ ДОО користи SSL безбедносен сертификат, така што целата комуникација помеѓу серверот на https://tsj-shop.com и посетителот/корисникот е енкриптирана. ТСЈ НАКИТ ДОО во текот на целиот процес на трансакцијата нема никаков увид во бројот, датумот на издавање, датумот на важност, сигурносниот код или било кој друг податок од Вашата платежна картичка, ниту пак има пристап до било какви информации поврзани со вашата сметка во банка. Податоците се внесуваат на веб страната на процесинг центарот кој ги процесира трансакциите за онлајн плаќање.

ОПШТО

ТСЈ НАКИТ ДОО Струмица не одговара за евентуални мали измени во однос на производите прикажани на фотографиите на официјалната веб страна. Фотографиите прикажани на веб страницата www.tsj-shop.com се од информативен карактер.

ТСЈ НАКИТ ДОО Струмица ги исполнува сите услови на биро за метрологија за продажба на предмети од скапоцени метали односно сребрен накит. (,,Сл. Весник на Република Северна Македонија”. бр.23/95 , 22/07, 136/11  и 164/13)

Scroll to Top